Zakoni

 1. Zakon o  cestama (NN 84/11 , 22/1354/13148/13 i 92/14)
 2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0848/1074/1180/13, 158/13, 92/14, 64/15108/17)
 3. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 82/13)
 4. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07)
 5. Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN br. 22/14)
 6. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/1365/1739/2019)
 7. Zakon o gradnji (NN br. 153/1320/1739/19)
 8. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN br. 69/09153/13)
 9. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 10. Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 8/9694/14)
 11. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/0541/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 12. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14)
 13. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14)
 14. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br.152/0849/1125/13)
 15. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br.86/12)
 16. Zakon o proračunu (NN 87/08136/1215/15)
 17. Zakon o ustanovama ( NN 76/93NN 29/97NN 47/99 i NN 35/08)
 18. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 19. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)
 20. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 21. Zakon o radu (NN 93/14, NN 127/17)
 22. Prekršajni zakon (NN 107/0739/13)
 23. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 24. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
 25. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN94/18)

Pravilnici

 1. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN br.21/0968/13)
 2. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN br. 90/14)
 3. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14)
 4. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN br. 119/07)
 5. Pravilnik o izvanrednom prijevozu(NN 92/18)
 6. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN br. 119/07)
 7. Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (NN 68/10)
 8. Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (NN br. 76/97141/02)
 9. Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN br. 93/06)
 10. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14)
 11. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (NN br. 101/07)
 12. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
 13. Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (NN br. 32/94)
 14. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br.51/08)
 15. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 108/04)
 16. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05,64/05155/05,  14/11)
 17. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN br. 87/0264/16)
 18. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama (NN br.79/14)
 19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/1593/15135/152/1728/17112/18)
 20. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13102/17)
 21. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14115/1587/163/18)
 22. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14)
 23. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 24. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 25. Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)
 26. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/1153/1196/1598/15)
 27. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 28. Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 6/12)
 29. Pravilnik o izobrazbi na području javne nabave (NN 65/17)
 30. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04)
 31. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17)
 32. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 33. Pravilnik o planu nabave,registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)
 34. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (NN 101/17)
 35. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLIP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanporačunskih korisnika (NN 128/09142/1423/19)
 36. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10120/13)

Odluke

 1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 59/2023)
 2. Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN br. 27/02)
 3. Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN br. 61/01)
 4. Odluka o programu i načinu provjera stručne osposobljenosti zaposlenika za nadzor osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila (NN 47/08)
 5. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 6. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)

Uredbe

 1. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta ( NN 34/12)
 2. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN br. 116/07)
 3. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11106/12130/13 , 19/15119/15)
 4. Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12)
 5. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)
 6. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12)
 7. Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)

Ostali podzakonski akti

 1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)