Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj NN 25/13,  NN 85/2015 i NN 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, čl. 19. te odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15, čl. 20.

Sukladno zakonskim odredbama:

  • Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
  • Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
  • Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, “Narodne novine” br. 12/14, 15/14 i 141/22

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Dalibor Perica, dipl.iur.

Tel: 023/250-282

dalibor.perica@zuc-zadar.hr

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OBRAZAC-ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA