Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama( NN broj 25/13,85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti djelovanja tijela javnih vlasti.

Informacije koje posjeduju,raspolažu ili nadziru tijela javnih vlasti,sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama, koje zahtjevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje,kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguranja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje u Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije je

Dalibor Perica dipl.iur.

tel. 023 250 282

dalibor.perica@zuc-zadar.hr

Zahtjev se podnosi pismeno na propisanom obrascu ili usmeno na zapisnik u vremenu od 08:00 -14:00 sati.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova  koje plaća korisnik prava na informaciju ,a koje nastaju pružanjem informacije propisani su  Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova  i troškova dostave informacije ( NN 12/14)

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN Županijske uprave za ceste Zadarske županije.U slučaju da korisnik u roku ne uplati traženi iznos smatrati će se, da je odustao od zahtjeva.

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OBRAZAC-ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA