Ceste

Naknada za ceste

Uplata godišnje naknade za ceste

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine
utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri
registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, NN 98/15).

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih
vozila (cestarinu) može se uplatiti i direktno na žiro-račun Županijske uprave za ceste.

Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području ZADARSKE ŽUPANIJE
godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (cestarinu) mogu platiti direktno na

 • IBAN HR5810010051752003202 s pozivom na broj 67 – OIB (pravne ili fizičke osobe
  vlasnika vozila)
 • svrha uplate: uplata cestarine za vozilo (navesti registarsku oznaku)

Zatvaranje ceste

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju izvanrednih okolnosti, izvođenja građevinskih radova i opravdanih slučajeva za zatvaranje javne ceste navedenim u Pravilniku o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07). Pod zatvaranjem javne ceste smatra se uspostavam zabrane ili ograničenja prometa svim ili pojedinim vrstama vozila na određenoj javnoj cesti ili njenom dijelu.

Zatvaranje javne ceste potrebno je zatražiti podnošenjem zahtjeva nadležnom subjektu.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • podatke o lokaciji, vrsti i količini radova zbog kojih se predlaže zatvaranje ceste;
 • način izvođenja radova;
 • vrijeme trajanja radova;
 • elaborat privremene regulacije prometa (obilazak)

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju održavanja manifestacija i sportskih priredbi.
Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se najkasnije 30 dana prije održavanja športske i druge priredbe ili obavljanja aktivnosti što je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08) .

Županijska uprava za ceste Zadarske županije izdaje Suglasnost na zahtjev organizatora, izvoditelja ili investitora.

Pravna osoba dužna je dostaviti:

 1. Zahtjev za suglasnost;
 2. Plan održavanja manifestacije, priredbe ili lokacijsku, građevinsku dozvolu temeljem koje je odobren početak izvođenja radova;
 3. Projekt (Elaborat) privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova ili održavanja manifestacije.

Povrat cestarine

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Pravo na povrat naknade za ceste imaju i invalidne osobe ( 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, te 60% ili više postotaka donji ekstremiteti), temeljem Rješenja izdanog od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Zahtjev za izdavanje Rješenja podnosi se uz potrebnu dokumentaciju resornom Ministarstvu.

Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, u jednoj kalendarskoj godini.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje Županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave vozila kod MUP-a.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade.

Zahtjev za povrat cestarine

Izjava o davanju suglasnosti na korištenje osobnih podataka

Izvanredni prijevozi

Prijevoz vozilima koja prazna ili zajedno s teretom imaju masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, smatra se izvanrednim prijevozom.

Izvanredni prijevoz može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i prometa na njoj to dozvoljava. Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvima.

Uvjeti i način na koji se izvanredni prijevoz može obaviti, određuje se u dozvoli za izvanredni prijevoz. Mjerila za izračun naknade, te izračun naknade za izvanredni prijevoz propisana su Pravilnikom. Za izvanredni prijevoz u međunarodnom prometu, dozvolu izdaje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.