Propisi

ZAKONI I PRAVILNICI

USTROJSTVO

Zakon o ustanovama NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08
Odluka o osnivanju Uprave za ceste
Statut uprave za ceste Zadarske županije

RAČUNOVODSTVO

Zakon o proračunu NN 96/03NN 87/08NN 136/12
Uredba o računovodstvu proračuna NN 96/94, NN 108/96, NN 119/01, NN 74/02
Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva NN 32/11
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 31/11

JAVNE CESTE

Zakon o cestama NN 84/11NN 22/13NN 54/13NN 148/13NN 92/14
Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o  cestama NN 112/97,
Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta NN 40/00
Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/14

SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08NN 74/11NN 80/13NN 92/14
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 110/01
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu NN 119/07
Pravilnik o autobusnim stajalištima NN119/07

OGRANIČENJE PROMETA NA CESTAMA

Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 38/04, NN 51/04 ; NN 68/07

INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 77/99NN 55/11NN 22/14,

PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama NN 61/01
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama NN 34/03;
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/02
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/05
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 155/05

NAKNADE U CESTOVNOM PROMETU

Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin NN 50/93, NN 54/93
Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama NN 13/95
Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo NN 100/98
Odluka o visini naknade za javne ceste NN 24/92, NN 16/93, NN45/93, NN 58/93
Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama NN 101/95
Odluka o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila NN 38/93, NN 5/94
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 35/11, NN 53/11
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila NN 13/91
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske NN 140/05
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu j.c. NN 136/11

GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA JAVNIH CESTA

Zakon o gradnji NN 153/13
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13
Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14

RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA

Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 94/14
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN 34/12
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti NN 91/08, NN 39/11
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama NN 45/95, NN 119/07
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 52/11

CESTOVNO ZEMLJIŠTE

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti NN 119/07, NN 39/11

IZVANREDNI PRIJEVOZ

Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 119/07, NN 52/08
Pravilnik o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz NN 31/98, NN 68/10
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izv. prijevoz i prekomjernu uporabu javnih cesta NN 68/10

ZATVARANJE CESTA

Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 119/07
Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 119/07

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana