Pristup informacijama

Županijska uprava za ceste Zadarske županije osnovana je Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 03/97 i 09/05) od 18.srpnja 1997.godine, sa sjedištem u Zadru, Zrinsko-Frankopanska 10/2.

Županijska uprava za ceste djeluje na području Zadarske županije na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 1.204,00 km ,od toga 567,31 km spada u županijske ceste, a 636,69 km u lokalne ceste.

Uprava za ceste osnovana je Odlukom Skupštine Zadarske županije o osnivanju Uprave za ceste Zadarske županije («Službeni glasnik» Zadarske županije broj: 3/97, 9/05).

Uprava za ceste je ustanova.

Uprava za ceste je pravna osoba za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije.

Sukladno čl.33 Zakona o cestama poslovi održavanja županijskih i lokalnih cesta temeljem sklopljenog ugovora ustupljeni su tvrtki Ceste zadarske županije d.o.o., Zadra, Franka Lisice 77.


DJELATNOST

Uprava za ceste obavlja djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, te druge poslove koji su Zakonom o cestama u njenoj nadležnosti.

Uprava organizira, odnosno obavlja:

1.    poslove projektiranja te ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste.
2.    poslove građenja i rekonstrukciježupanijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama,
3.    poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama. Sukladno čl.33 Zakona o cestama poslovi održavanja županijskih i lokalnih cesta temeljem sklopljenog ugovora ustupljeni su tvrtki Ceste zadarske županije d.o.o., Zadra, Franka Lisice 77.
4.    ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama.

Upravu za ceste zastupa i predstavlja ravnatelj, te isti ima svoja ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisane u registar ustanova.

USTROJ I TIJELA UPRAVE ZA CESTE

U okviru Uprave za ceste, radi potpunog ostvarivanja djelatnosti, ustrojavaju se organizacijske jedinice i to:

1.   organizacijska jedinica za obavljanje poslova vezanih za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta,
2.   organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta.

ODJELI

Ravnatelj

Branko Kutija
Tel: 023/250-560
E-mail: branko.kutija@zuc-zadar.hr

Tajnica

Željka Šarlija
Centrala: 023/250-509
Tel: 023/250-282
E-mail: zeljka.sarlija@zuc-zadar.hr

Odjel za opće pravne poslove

Dalibor Perica, dipl.iur. – voditelj odjela
Mob: 098/465-090
E-mail: dalibor.perica@zuc-zadar.hr

Odjel za računovodstveno-financijske poslove

Marija Kasap, dipl.oec. – voditelj odjela
E-mail: marija.kasap@zuc-zadar.hr

Svjetlana Jukić -referent za ekonomske poslove
E-mail: svjetlana.jukic@zuc-zadar.hr

Božena Zekić, dipl.oec. – viši stručni savjetnik
E-mail: bozena.zekic@zuc-zadar.hr

Odjel za građenje županijskih i lokalnih cesta

Bojan Ramov, dipl.ing.građ. – voditelj odjela
Mob: 098/331-415
E-mail: bojan.ramov@zuc-zadar.hr

Hrvoje Morić, dipl.ing.prom. – stručni suradnik
E-mail: hrvoje.moric@zuc-zadar.hr

Marko Šušić, ing. građ.
E-mail: marko.susic@zuc-zadar.hr

Odjel za održavanje županijskih i lokalnih cesta

Mr.sc. Dinko Kardum, dipl.ing.prom. – voditelj odjela
Mob: 098/331-416
E-mail: dinko.kardum@zuc-zadar.hr


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Županijska uprava za ceste Zadarske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisujue i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkm i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županiskoj upravi za ceste Zadarske županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijam kojeg možete poslati na :

Županijska uprava za ceste Zadarske županije
Zrinsko-Frankopanska 10/2
23000 Zadar

Tel: 023/250-509
Fax:023/254-467
E-mail: zuc@zuc-zadar.hr

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za pristup informacijama


Zapisnici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske županije

 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana