Novosti

 • donor-centric-language-ft-image

  Odluka o izboru ponude za reknostrukciju lokalne ceste

  Odluka o izboru ponude za reknostrukciju lokalne ceste L 63069 Otišina-D-27

 • fenesi.com-document_handover

  Financijska izvješća 2018.

  Biljeske uz financijske izvjestaje 30.6.2018 Financijski izvjestaji 30.6.2018

 • fenesi.com-document_handover

  Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju ceste

  Sukladno Odluci Županijske uprave za ceste Zadarske županije klase 340-03/18-0/17 -1356 urbroj 2198-1-86-01-19-8-1 od 11.07.2018.g. pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji za dostavu ponuda izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Županijske ceste Ž 6065 dionica Vrana(Ž 6064) Radošinovci (granica k.o.Vrana –k.o.Radošinovci)   Poziv za dostavu ponude Dippold Gerold Ponudbeni List Izjava Jamstvo Projektni zadatak

 • business-documents

  Odluka o poništenju natječaja za izbor ravnatelja

  Odluka o ponišetnju natječaja

 • Image of two business partners discussing documents

  Plan nabave za 2018. god.

  Plan nabave za 2018. god.

 • documents

  Natječaj za imenovanje Ravnatelja ŽUC Zadarske županije

  UPRAVNO VIJEĆE Klasa: 340-03/18-01/520 Ur.broj: 2198-1-86-01-18-2 Zadar, 14. ožujka 2018. Temeljem članka 8.Odluke o osnivanju uprave za ceste Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 9/2015), i članka 17.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, temeljem Odluke od 14. ožujka 2018. godine                     raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje Ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije Uvjeti: VSS ili VŠS graditeljskog, prometnog ili ekonomskog smjera da ima 5 godina radnoga iskustva u struci Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti ( u izvorniku ili ovjerenom prijepisu): životopis, diplomu, dokaz o [...]

 • fenesi.com-document_handover

  Financijsko izvješće za 2017

  Izvještaj proračuna za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017 Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

 • donor-centric-language-ft-image

  Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

  Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja I) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 • Image of two business partners discussing documents

  Izvješće o pravu na pristup informacijama

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 • documents

  Financijski plan za 2018. g.

          Financijski plan za 2018 Prijedlog plana održavanja, građenja i rekonstrukcije za 2018. godinu

 • corporate-meetings-and-events-procurement-tips-flightline-businesstravel-management-company

  Odluka o izboru članova Upravnog vijeća

  Riješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske Županije.

 • documents

  Odluka o odabiru ponude za rekonstrukciju mosta Zemunik

  Službeni dokument

 • eaa35beff8ae6f2c9bb5c03b10d7e2bf

  Izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju

  Na temelju članka 198.stavak 4.Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16) javni naručitelj Županijska uprava za ceste Zadarske županije na nacrte dokumentacije o nabavi u predmetima:rekonstrukcije lokalne ceste L 63069 dionica Otišina -D-27 i rekonstrukcija mosta na lokalnoj cesti L 63112 u Zemuniku I Z V J E Š Ć E O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRILOZIMA Dana 29.09.2017.godine Županijska uprava za ceste je na svojim internetskim stranicama objavila Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima ,Nacrte prijedloga dokumentacije o nabavi,troškovnike predmeta nabava :rekonstrukcije lokalne ceste L 63039 dionica Otišina D 27 i rekonstrukcija mosta na lokalnoj cesti L 63112 [...]

 • Image of two business partners discussing documents

  Poziv na konzultacije za rekonstrukciju lokalne ceste i mosta

  SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA   Predmet: Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupaka javne nabave rekonstrukcija lokalne ceste L 63069 dionica:Otišina -D 27 rekonstrukcija  mosta u Zemuniku  na lokalnoj cesti L 63112 Poštovani, Županijska uprava za ceste Zadarske županije priprema provedbu otvorenih  postupka javne nabave radova  rekonstrukcije lokalne ceste L 63069 dionica Otišina -D 27 i  mosta u Zemuniku na lokalnoj cesti L 63112.. Sukladno članku    198.   Zakona o javnoj nabavi  prije početka postupaka javne nabave naručitelj treba provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana Radi poštivanja načela tržišnog natjecanja ,jednakog tretmana i zabrane [...]

 • documents

  Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi

  I) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi  

 • fenesi.com-document_handover

  Poziv na dostavu ponuda za usluge osiguranja

  Klasa:340-3/16-01/1136 urbroj:2198-1-86-01-16-4 Zadar,30 lipnja  2017.g.   Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN  120/16) za godišnju procjenu vrijednosti nabave manju od 200.000,00 kuna za usluge bez PDV-a) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Postupak jednostavne  nabave  provoditi će se sukladno Odluci o načinu provedbi postupaka jednostavnih nabava  klase 340-03/17-01/376 ur.broj 2198-1-86-01-17-1 od 20 veljače 2017.godine.   POZIV NA  DOSTAVU PONUDA   Usluge osiguranja od odgovornosti putem police osiguranja sa rokom od godinu dana županijskih i lokalnih cesta za   1. ŠTETU NA VOZILIMA OD DIVLJAČI (Zakon o cestama NN 84/11) 2. OD JAVNE [...]

 • business-documents

  Objava nadmetanja za redovito održavanje žup. i lok. cesta

  REDOVITO ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA   PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE   Županijska uprava za ceste Zadarske županije pokrenula je otvroreni postupak javne nabave redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na vrijeme od četiri godine/1.srpnja 2017.g.do 30.lipnja 2021.g/ sklapanjem okvirnog sporazuma . Poziv za nadmetanje objavljen je 1.lipnja 2017.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S OF2-0010605 Krajnji rok za dostavu ponuda je 5.srpnja 2017.godine do 12 sati. Objavljeno 1.06.2017.godine u  11 sati  

 • eaa35beff8ae6f2c9bb5c03b10d7e2bf

  Izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju

  Na temelju članka 198.stavak 4.Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16) javni naručitelj Županijska uprava za ceste Zadarske županije na nacrt dokumentacije o nabavi u predmetu:redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije sklapanjem okvirnog sporazuma na vrijeme od četiri godine   IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRILOZIMA Dana 24.05.2017.godine Županijska uprava za ceste je na svojim internetskim stranicama objavila Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima ,Nacrt prijedloga  dokumentacije o nabavi,troškovnik predmeta nabave :redovito održavanje i zaštita  županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije sklapanjem okvirnog sporazuma na vrijeme od četiri godine Svi zainteresirani gospodarski [...]

 • documents

  Poziv na konzultacije za redovito održavanje i zaštite cesta

              Prethodnog savjetovanja za javnu nabavu redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta  za razdoblje 1.srpnja 2017.godine do 30.lipnja 2021 godine na vrijeme od četiri godine sklapanjem okvirnog sporazuma.   SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA   Predmet: Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupka javne nabave redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta sklapanje okvirnog sporazuma na vrijeme od četiri godine Poštovani, Županijska uprava za ceste Zadarske županije priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova redovitog održavanja na vrijeme od četiri godine sklapanjem okvirnog sporazuma. Sukladno članku    198.   Zakona o javnoj nabavi  prije početka postupka javne [...]

 • Image of two business partners discussing documents

  Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu

          Izmjene i dopune financijog plana za 2017. godinu prijedlog izmjena i dopuna plana održavanja, građenja i rekonstrukcije za 2017. godinu Odluka o usvajanju izmjena i dopuna financijskog plana 2017. godinu Odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana održavanja, građenja i rekonstrukciju za 2017. godinu (II) izmjene i dopune financijskog plana za 2017. g. Prijedlog (II) izmjena i dopuna plana održavanja, građenja i rekonstrukcije za 2017. g.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana