Novosti

 • pxl_211115_12229182

  Program zimske službe 2018/2019

  Izvedbeni program zimske službe za županijske i lokalne ceste 2018-2019

 • business-documents

  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

  Izvješća o izvršenju finanacijskog plana 30 06 2018 Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju finanacijskog plana 30 06 2018 Odluka o prihvaćanju Prijedloga izvješća o poslovanju 30 6 2018 Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju financijskog plana za 2017 Odluka o usvajanju prijedloga izvješća o poslovanju za 2017 Prijedlog izvješća o poslovanju 30 6 2018 Prijedlog izvješća o poslovanju od 1.1. do 30.6.2017

 • donor-centric-language-ft-image

  Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2018

  Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018 i dalje

 • donor-centric-language-ft-image

  Odluka o izboru ponude za reknostrukciju lokalne ceste

  Odluka o izboru ponude za reknostrukciju lokalne ceste L 63069 Otišina-D-27

 • fenesi.com-document_handover

  Financijska izvješća 2018.

  Biljeske uz financijske izvjestaje 30.6.2018 Financijski izvjestaji 30.6.2018

 • fenesi.com-document_handover

  Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju ceste

  Sukladno Odluci Županijske uprave za ceste Zadarske županije klase 340-03/18-0/17 -1356 urbroj 2198-1-86-01-19-8-1 od 11.07.2018.g. pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji za dostavu ponuda izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Županijske ceste Ž 6065 dionica Vrana(Ž 6064) Radošinovci (granica k.o.Vrana –k.o.Radošinovci)   Poziv za dostavu ponude Dippold Gerold Ponudbeni List Izjava Jamstvo Projektni zadatak

 • business-documents

  Odluka o poništenju natječaja za izbor ravnatelja

  Odluka o ponišetnju natječaja

 • Image of two business partners discussing documents

  Plan nabave za 2018. god.

  Plan nabave za 2018. god.

 • documents

  Natječaj za imenovanje Ravnatelja ŽUC Zadarske županije

  UPRAVNO VIJEĆE Klasa: 340-03/18-01/520 Ur.broj: 2198-1-86-01-18-2 Zadar, 14. ožujka 2018. Temeljem članka 8.Odluke o osnivanju uprave za ceste Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 9/2015), i članka 17.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, temeljem Odluke od 14. ožujka 2018. godine                     raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje Ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije Uvjeti: VSS ili VŠS graditeljskog, prometnog ili ekonomskog smjera da ima 5 godina radnoga iskustva u struci Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti ( u izvorniku ili ovjerenom prijepisu): životopis, diplomu, dokaz o [...]

 • fenesi.com-document_handover

  Financijsko izvješće za 2017

  Izvještaj proračuna za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017 Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

 • donor-centric-language-ft-image

  Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

  Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja I) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 • Image of two business partners discussing documents

  Izvješće o pravu na pristup informacijama

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 • documents

  Financijski plan za 2018. g.

          Financijski plan za 2018 Prijedlog plana održavanja, građenja i rekonstrukcije za 2018. godinu

 • corporate-meetings-and-events-procurement-tips-flightline-businesstravel-management-company

  Odluka o izboru članova Upravnog vijeća

  Riješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske Županije.

 • documents

  Odluka o odabiru ponude za rekonstrukciju mosta Zemunik

  Službeni dokument

 • eaa35beff8ae6f2c9bb5c03b10d7e2bf

  Izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju

  Na temelju članka 198.stavak 4.Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16) javni naručitelj Županijska uprava za ceste Zadarske županije na nacrte dokumentacije o nabavi u predmetima:rekonstrukcije lokalne ceste L 63069 dionica Otišina -D-27 i rekonstrukcija mosta na lokalnoj cesti L 63112 u Zemuniku I Z V J E Š Ć E O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRILOZIMA Dana 29.09.2017.godine Županijska uprava za ceste je na svojim internetskim stranicama objavila Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima ,Nacrte prijedloga dokumentacije o nabavi,troškovnike predmeta nabava :rekonstrukcije lokalne ceste L 63039 dionica Otišina D 27 i rekonstrukcija mosta na lokalnoj cesti L 63112 [...]

 • Image of two business partners discussing documents

  Poziv na konzultacije za rekonstrukciju lokalne ceste i mosta

  SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA   Predmet: Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupaka javne nabave rekonstrukcija lokalne ceste L 63069 dionica:Otišina -D 27 rekonstrukcija  mosta u Zemuniku  na lokalnoj cesti L 63112 Poštovani, Županijska uprava za ceste Zadarske županije priprema provedbu otvorenih  postupka javne nabave radova  rekonstrukcije lokalne ceste L 63069 dionica Otišina -D 27 i  mosta u Zemuniku na lokalnoj cesti L 63112.. Sukladno članku    198.   Zakona o javnoj nabavi  prije početka postupaka javne nabave naručitelj treba provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana Radi poštivanja načela tržišnog natjecanja ,jednakog tretmana i zabrane [...]

 • documents

  Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi

  I) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi  

 • fenesi.com-document_handover

  Poziv na dostavu ponuda za usluge osiguranja

  Klasa:340-3/16-01/1136 urbroj:2198-1-86-01-16-4 Zadar,30 lipnja  2017.g.   Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN  120/16) za godišnju procjenu vrijednosti nabave manju od 200.000,00 kuna za usluge bez PDV-a) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Postupak jednostavne  nabave  provoditi će se sukladno Odluci o načinu provedbi postupaka jednostavnih nabava  klase 340-03/17-01/376 ur.broj 2198-1-86-01-17-1 od 20 veljače 2017.godine.   POZIV NA  DOSTAVU PONUDA   Usluge osiguranja od odgovornosti putem police osiguranja sa rokom od godinu dana županijskih i lokalnih cesta za   1. ŠTETU NA VOZILIMA OD DIVLJAČI (Zakon o cestama NN 84/11) 2. OD JAVNE [...]

 • business-documents

  Objava nadmetanja za redovito održavanje žup. i lok. cesta

  REDOVITO ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA   PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE   Županijska uprava za ceste Zadarske županije pokrenula je otvroreni postupak javne nabave redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na vrijeme od četiri godine/1.srpnja 2017.g.do 30.lipnja 2021.g/ sklapanjem okvirnog sporazuma . Poziv za nadmetanje objavljen je 1.lipnja 2017.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S OF2-0010605 Krajnji rok za dostavu ponuda je 5.srpnja 2017.godine do 12 sati. Objavljeno 1.06.2017.godine u  11 sati  

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana