Javni poziv

Javni poziv

Županijska uprava za ceste Zadarske županije, kao tijelo nadležno za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11) i na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN103/2018) objavljuje

JAVNI POZIV

Nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta Županijska cesta Ž6025  Obrovac(D27)-Kaštel Žegarski-Bundalo(L63086)-granica županije u k.o. Žegar na dijelu od Kaštela Žegarskog do granice sa k.o. Ervenik Donji

Ovim pozivom obaviještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Županijska cesta Ž6025 , da Županijska uprava za ceste Zadarske županije kao upravitelj započinje sa postupkom evidentiranja djela Županijska cesta Ž6025  u katastarskoj općini Žegar od k.č. 2838/46 k.o. Žegar do k.č. 4514 k.o. Žegar, odnosno do granice sa k.o. Ervenik

Županijska uprava za ceste Zadarske županije izvodit će radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izvedena Županijska cesta Ž6025 dana 26.07.2019. god. od 8 do 14 sati uz stručnu pomoć djelatnika geodetske tvrtke Teodolit d.o.o. Zadar.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena  Županijska cesta Ž6025 za koju se izrađuje geodetski elaborat mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat 29.07.2019. god. od 09 do 12 sati u prostorijama Grada Obrovca, trg dr. F.Tuđmana 1, 23450 Obrovac.