Novosti

eaa35beff8ae6f2c9bb5c03b10d7e2bf

Izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju

Na temelju članka 198.stavak 4.Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16) javni naručitelj Županijska uprava za ceste Zadarske županije na nacrte dokumentacije o nabavi u predmetima:rekonstrukcije lokalne ceste L 63069 dionica Otišina -D-27 i rekonstrukcija mosta na lokalnoj cesti L 63112 u Zemuniku

I Z V J E Š Ć E O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM
PRIMJEDBAMA I PRILOZIMA

Dana 29.09.2017.godine Županijska uprava za ceste je na svojim internetskim stranicama objavila Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima ,Nacrte prijedloga dokumentacije o nabavi,troškovnike predmeta nabava :rekonstrukcije lokalne ceste L 63039 dionica Otišina D 27 i rekonstrukcija mosta na lokalnoj cesti L 63112 u Zemuniku

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su da u roku od 5 dana od dana Obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte mile.fabijan@zuc-zadar.hr ili broj fax-a 254467

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima trajalo je do 9.10.2017.godine.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje naručitelj nije primio prijedloge i primjedbe od strane potencijalnih ponuđača

Naručitelj je dokumentaciju o nabavi za izvođenje predmetnih radova objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH-a (EOJN RH) dana 10.listopada 2017.godine brojevi: 2017/S 0F2-0020836 i 20177S 0F2-0020843.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu naručitelja:

  • Božena Zekić
  • Dalibor Perica
  • Bojan Ramov
  • Željka Šarlija
  • Marko Šušić

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana