Novosti

Image of two business partners discussing documents

Poziv na konzultacije za rekonstrukciju lokalne ceste i mosta

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Predmet:

Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupaka javne nabave rekonstrukcija lokalne ceste L 63069 dionica:Otišina -D 27 rekonstrukcija  mosta u Zemuniku  na lokalnoj cesti L 63112

Poštovani,

Županijska uprava za ceste Zadarske županije priprema provedbu otvorenih  postupka javne nabave radova  rekonstrukcije lokalne ceste L 63069 dionica Otišina -D 27 i  mosta u Zemuniku na lokalnoj cesti L 63112..

Sukladno članku    198.   Zakona o javnoj nabavi  prije početka postupaka javne nabave naručitelj treba provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana

Radi poštivanja načela tržišnog natjecanja ,jednakog tretmana i zabrane diskriminacije  pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija ,prijedloga i savjeta ,a koje mogu biti važne kod izrade dokumentacije za nadmetnaje.,uz napomenu da savjeti ne smiju imati učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije.

U privitku ovog poziva je i nacrt dokumetacije za nadmetanja i troškovnika za predmetne postupke  javne nabave.

Slijedom navedenog ,pozivamo sve zainteresirane  gospodarske subjekte na tehničke konzultacije na kojima možete predložiti i drugačija rješenja od postojećih uz uvjet da se zadovolji opisana razina potreba naručitelja .

Zainteresirani gospodarski subjekti u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti  mogu dostaviti primjedbe ili prijedloge na nacrt  Dokumentacije za nadmetanje i troškovnika,na navedenu  adresu elektroničke pošte mile.fabijan@zuc-zadar.hr  ili broj telefaksa 023254467

Dokumentacija:

 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana