Novosti

fenesi.com-document_handover

Poziv na dostavu ponuda za usluge osiguranja

Klasa:340-3/16-01/1136

urbroj:2198-1-86-01-16-4

Zadar,30 lipnja  2017.g.

 

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN  120/16) za godišnju procjenu vrijednosti nabave manju od 200.000,00 kuna za usluge bez PDV-a) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Postupak jednostavne  nabave  provoditi će se sukladno Odluci o načinu provedbi postupaka jednostavnih nabava  klase 340-03/17-01/376 ur.broj 2198-1-86-01-17-1 od 20 veljače 2017.godine.

 

POZIV NA  DOSTAVU PONUDA

 

Usluge osiguranja od odgovornosti putem police osiguranja sa rokom od godinu dana županijskih i lokalnih cesta za

 

1. ŠTETU NA VOZILIMA OD DIVLJAČI (Zakon o cestama NN 84/11)

2. OD JAVNE (IZVANUGOVORNE) ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA

3. OŠTEĆENJE I OTUĐENJE PROMETNIH ZNAKOVA I OPREME CESTE

 

Preuzmite kompletnu dokumentaciju

 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana